حکایت

قطره‌ای تا غرور

باآنکه فقیه بود و بارها شاگردان در درس خارج وی نظرات دقیق وی را در اصول و فقه دیده بودند، اما یک‌بار که یکی از دوستان و شاگردان که کتاب صحافی می‌کرد و روی مجموعه آثار ایشان عنوان آیت‌الله علی صفایی را چاپ کرده بود، متغیر شد و به او فرمود: چرا چنین کردی؟! و مثال شگفتی زد. فرمود: «گاهی دیده‌ای که لیوان چنان آماده لبریزی است که کافی است یک قطره در آن چکانده شود؟ تو چه می‌دانی وضع روحی یک انسان چگونه است... و همین حرکت و اشاره تو با او چه می‌کند؟ شاید این نوشتن تو حکم همان قطره را برای لبریزی او داشته باشد. پس از این القاب به‌جا استفاده کنید!»

منبع: منبرک

آیت‌الله علی صفایی حائری