غيبت کودکان

غيبت کودک مميز چه حکمي دارد؟

فکر مي‌کند هر چه دلش مي‌خواهد مي‌تواند پشت سر بچه بي‌نوا بگويد. در حالي که غيبت کودک مميز نيز حرام است.

متن دقيق رساله:

س: غيبت کودک مميز چه حکمي دارد؟

ج: غيبت بچه مميز، حرام است.

استفتاء از دفتر مقام معظم رهبري، بخش استفتائات جديد (آذر ماه 97)، سايت l