مراسم خیمه سوزان روز عاشوراسال۱۳۹۸

مراسم خیمه سوزان روز عاشوراسال۱۳۹۸

مراسم خیمه سوزان روز عاشوراسال۱۳۹۸