نديدن صف جلو

نديدن صف جلو

مسجد پر شده و صف جماعت از در کناري بيرون زده. افرادي که بيرون در اقتدا مي‌کنند، اگر نتوانند هيچ‌يک از افراد صف جلويي را ببينند، اتصال‌شان صحيح نيست، والسلام!

متن دقيق رساله:

س: در نماز جماعت اگر بعضي از افراد صف‌هاي دوم يا سوم يا...، به واسطه ديوار يا مانع ديگري، نتوانند هيچ‌يک از افراد صف جلو را ببينند ـ هر چند به واسطه افراد کنارشان به جماعت متصل هستند ـ آيا اتصال‌شان به نماز جماعت صحيح است؟

ج: اتصال به جماعت، صحيح نيست.

استفتاء از دفتر مقام معظم رهبري، بخش استفتائات جديد (دي ماه 97)، سايت leader.ir